Skargi i wnioski

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje: Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2023.217), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. 2012.524),  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023.775) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002.5.46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie na adres:

Sąd Rejonowy w Leżajsku

ul. A. Mickiewicza 47

37-300 Leżajsk,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lezajsk.sr.gov.pl lub prezes@lezajsk.sr.gov.pl,
  • ustnie do protokołu

 

Skargi i wnioski składane na piśmie przyjmują pracownicy Biura Podawczego oraz sekretariatu Prezesa (wyłącznie pisma adresowane do Prezesa ) Sądu Rejonowego w Leżajsku.

 

Skargi i wnioski składane ustnie do protokołu przyjmowane są przez przez pracownika sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku. 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku przyjmuje strony w poniedziałki od godziny 9.00 do 12.00

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia 

 

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi na działalność komorników

Na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 7 i art. 179 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (t.j.Dz.U.2023.1691) Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników (mających kancelarie na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Leżajsku), niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - w terminie 30 dni od ich złożenia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-06-27 13:52
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2023-09-11 10:26
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 613