Darmowa pomoc prawna

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej można uzyskać na stronie Ministerstawa Sprawiedliwości poświęconej temu zagadnieniu (link), lub poprzez specjalnie przygotowany portal:

 

Podstawowe informacje

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz.U.2017.2030 z późn. zm.) określa zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także zasady realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których  mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lokalizacja  i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Starosta Powiatu sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem lokalizacji punktów i terminu dyżurów.

Informację o lokalizacji  i godzinach funkcjonowania w/w punktów można uzyskać m.in. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) poszczególnych starostw powiatowych, na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna (NPP) i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO) na terenie powiatu leżajskiego będą udzielane w następujących lokalizacjach (w roku 2019) :

 1. Leżajsk – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (ul. Mickiewicza 65) punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 pomoc prawna będzie udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)
 2. Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (ul. Mickiewicza 65)  punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -16:00 pomoc prawna będzie udzielana w formie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 
 3. Nowa Sarzyna – Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, punkt czynny w poniedziałki, czwartki i piątki w godz.  8:00-12:00 pomoc prawna będzie udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)
 4. Grodzisko Dolne -  Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym (Grodzisko Dolne 124A) punkt czynny w środy  robocze w godz. 11:00-15:00 pomoc prawna będzie udzielana w formie nieodpłatnej pomocy pranej (NPP)
 5. Kuryłówka - Urząd Gminy w Kuryłówce (Kuryłówka 527) punkt czynny we wtoki robocze w godz. 8.00 – 12.00 pomoc prawna będzie udzielana w formie nieodpłatnej pomocy pranej (NPP)
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-20 14:18
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2019-01-10 11:19
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 121